Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp bản sao từ bản chính

1.000 đồng/bản Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐ…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt