Xuân Sơn tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn và quyết liệt của Đảng và Nhà nước. Năm 2016, sau khi về đích NTM xã Xuân Sơn tiếp tục triển khai nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM.  Thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.