Xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Download file đính kèm