Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng)liệt sỹ đã tái giá

Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng)liệt sỹ đã tái giá
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã, lập biên bản
xét duyệt, xác nhận trực tiếp vào đơn, chuyển Phòng Lao động Thương binh
và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị của vợ/chồng liệt sĩ;

+ Đơn đề nghị của con liệt sỹ (nếu vợ/chồng liệt sỹ tái giá có con với liệt sỹ);

+ Biên bản họp gia đình, họ tộc;

+ Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

+ Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống
Cơ sở pháp lý – Nghị định số 54/2006/NĐ- CP ngày
26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu
đãi người có công với cách mạng
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt