Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, xác nhận trực tiếp vào bản khai, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

– Bản khai của thân nhân người có với cách mạng từ trần;

– Giấy khai tử (bản sao);

– Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nếu có).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào bản khai   
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Là thân nhân của người có công
với cách mạng: Thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực
lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả
thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%;
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ
đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng
Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.

Trong đó:

– Người tổ chức mai táng cho người có công với cách mạng từ trần được nhận mai táng phí;

– Thân nhân người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp một lần.

Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.