Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã kiểm tra, xác nhận, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế,
chuyển Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện
giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Bản khai cá nhân

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân           
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào bản khai;

– Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.