Xác nhận và đề nghị cấp lại sở lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

Xác nhận và đề nghị cấp lại sở lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập danh sách chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Đơn đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân    
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.