Xác nhận và đề nghị câp lại bằng tổ quốc ghi công

Xác nhận và đề nghị câp lại bằng tổ quốc ghi công
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn, chuyển Phòng Lao động-Thương binh và xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

– Đơn đề nghị của công dân (Trường hợp bị thất lạc thì phải ghi rõ số bằng cũ đã được cấp lần trước);

Bằng tổ quốc ghi công cũ bị hư hỏng, rách nát, mối mọt … (nếu có).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân    
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 54/2006/NĐ- CP
ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư số
25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 về việc hướng dẫn bổ sung một số điều
của Nghị định 54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư số
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.

– Thông tư số
02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày
26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập
hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt