Xác nhận tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (đối với tàu, thuyền đánh cá trên 20 cv)

Xác nhận tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (đối với tàu, thuyền đánh cá trên 20 cv)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
01 ngày

Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp vào tờ khai

Download file đính kèm