Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận hồ sơ, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng;

+ Giấy chứng tử.

– Số lượng: 02 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân  
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là đối tượng tham gia kháng chiến
chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước: quân nhân, công an
nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc phòng,
hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung
phong, dân quân, du kích tập trung, người nghỉ việc hưởng chế độ mất sức
lao động, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở
chiến trường B, C, K nhưng không có thân nhân trực tiếp nuôi dưỡng, cán
bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong, dân quân.
Cơ sở pháp lý

– Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với
một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng
chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Quyết định số
188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế
độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Thông tư Liên
tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà
nước;

– Thông tư Liên
tịch số 21/2008/ TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông
tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005.