Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng Thanh niên xung phong.

Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng Thanh niên xung phong.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ 05 ngày, thì UBND xã phải xác nhận và có văn bản đề nghị gửi lên cấp có thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp trên đơn và có văn bản đề nghị