Xác nhận hồ sơ Công nhận làng văn hóa

Xác nhận hồ sơ Công nhận làng văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBMTTQ cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp trên báo cáo đồng thời có tờ trình gửi UBND cấp huyện