Xác nhận hồ sơ Công nhận đơn vị văn hoá cấp huyện

Xác nhận hồ sơ Công nhận đơn vị văn hoá cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBMTTQ cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp trên báo cáo đồng thời có tờ trình gửi UBND cấp huyện

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt