Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xem xét thực tế, xác nhận vào hồ sơ, chuyển Phòng Lao động Thương
binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Đơn đề nghị của công dân.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân       
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn đề nghị
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ gặp khó khăn về nhà ở
Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số 45/2006/NĐ- CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa;

– Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

– Quyết định số
117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về
việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.