Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xem xét, xác nhận bản khai, lập danh sách chuyển Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Bản khai cá nhân;

+ Bản sao Huân
chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy
chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích
kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- Khen
thưởng cấp huyện.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào bản khai;

– Danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Xuất trình các bản chính để đối chiếu;

– Là người tham gia
kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày
30 tháng 4 năm 1975 được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc
Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến
thắng.

Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.