Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xem xét, xác nhận bản khai, lập danh sách chuyển Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Bản khai cá nhân;

+ Bản sao giấy
chứng nhận: Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với
nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến (Trường hợp người có
công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên
trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của
gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp
huyện
).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân     
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào bản khai;

– Danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là người được tặng Kỷ niệm chương
“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; người được tặng Huân
chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến; người trong gia đình
được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”
trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân
chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến có đủ điều kiện xác nhận
là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi
đua khen thưởng.
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.