Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xem xét, xác nhận bản khai, lập danh sách chuyển Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

–  Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật;

– Bản sao một trong những giấy tờ sau: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày; Huân
chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương
Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng
chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy
sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.


– Số lượng: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân      
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào bản khai;

– Danh sách đề nghị
giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt
động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải
phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thân nhân người có công xuất trình bản chính các giấy tờ trong hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.