Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động
kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học trước khi Hội đồng xác
nhận người có công họp 15 ngày;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã họp Hội đồng xét duyệt người có công để xem xét, lập danh sách đề
nghị cấp Giấy chứng nhận, giải quyết chế độ đối với người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chuyển Phòng Lao động Thương binh
và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Bản khai cá nhân;

+ Bản sao các giấy tờ chứng minh tham gia hoạt động kháng chiến;

+ Giấy chứng nhận
tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc Phiếu sức khỏe
của các người con bị dị dạng, dị tật do trạm y tế phường cấp;

+ Một trong những
giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên,
xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển
thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ
giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

+ Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh tật sau:

* Biên bản giám
định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật dị dạng, dị
tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/ dioxin theo Quyết
định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh
mục bệnh, tật, di tật có liên quan phơi nhiễm với chất độc hoá học
/dioxin và tỷ  lệ suy giảm khả năng lao động;

* Giấy chứng nhận
thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai
chi dưới do Sở LĐ- Thương binh và xã hội cấp hoặc Trung tâm điều dưỡng,
thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

* Trường hợp người
hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không
có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về
không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60
tuổi) thì phải xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

* Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Đã công tác, chiến đấu, phục
vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà
quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.

– Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học;

– Trường hợp không
có vợ hoặc chồng hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến mà bị mắc
bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do hậu quả của chất độc
hoá học.

Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng;

– Thông tư số
08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực
hiện chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng.