Xác định giá đất cho các tổ chức lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất.

Xác định giá đất cho các tổ chức lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo
quy định và nộp tại phòng Tài nguyên và Môi trường vào giờ hành chính
các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê,̃ nghỉ).

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường
xác minh thực địa (nếu cần) kiểm tra hồ sơn và thảo văn bản xác định giá
đất trình trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký, xác nhận
chuyển lại cho người nộp hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lê,̃ nghỉ).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước,
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị xác định giá đất của tổ chức;

+ Tờ trình đề nghị giá của UBND phường xã;

+ Sơ đồ vị trí khu đất;

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện văn bản xác nhận     
Lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghịđịnh số 142/NĐ.CP của Chính phủ

– Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh ban hành hàng năm.