Xã Xuân Sơn – Nâng cao tiêu chí xây dựng NTM

Sau 3 năm đạt chuẩn xã NTM, đến thời điểm này xã Xuân Sơn huyện Đô Lương đang tích cực phấn đấu nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Đây là tiêu chí quan trọng nhất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.