Xã Thịnh Sơn tổng kết phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020

Nhân dịp này, xã Thịnh Sơn tổng kết phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

3

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh Thúy Hằng

Trong 20 năm qua, Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Thịnh Sơn đã tổ chức 23 cuộc phát động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; ban hành 47 văn bản hướng dẫn chỉ đạo đối với các phong trào hàng năm. Tổ chức quán triệt, triển khai bằng văn bản tại 35 hội nghị giao ban tư tưởng, 27 hội nghị quân dân chính xã và triển khai tại 44 hội nghị xóm.

Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh hơn 7.400 lượt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn. Hiện nay, xã đã xây dựng được 5/5 nhà văn hóa xóm khang trang, sạch đẹp. Hội khuyến học xã hàng năm trích từ 10 – 12 triệu đồng khuyến khích các em có thành tích xuất sắc. Năm 2020, đã có 1.400 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%. Các đoàn thể chính trị đã phối hợp tuyên truyền gắn với hoạt động của các câu lạc bộ như: câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ ông bà cháu, câu lạc bộ không sinh con thứ ba.

1

Các đại biểu tham dự.

Các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, thương mại hóa, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang đã giảm hẳn. Các khu công cộng của xã, trường học được quản ý tốt, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Phong trào xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh. Những năm gần đây, “Quỹ vì người nghèo” có 540 triệu đồng, xây dựng được 7 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ 167 nhà theo quyết định 167. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 chỉ còn 1,2%.

Trong giai đoạn tiếp theo, xã Thịnh Sơn tập trung bám sát mục tiêu xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới. Duy trì các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

12

Lãnh đạo xã Thịnh Sơn trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND xã Thịnh Sơn đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020”

Thúy Hằng