Xã Quang Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Chiều ngày 15/7/2020, xã Quang Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

2

Các đại biểu tham dự. Ảnh Huy Khôi

Thời gian qua, ban chỉ đạo phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH xã Quang Sơn đã tham mưu ban hành các nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động. Qua 20 năm, phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi. Kết quả, toàn xã đã huy  động nguồn lực và xã hội hóa đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Nhiều phong trào thi đua đạt kết quả cao. Đã có  213 cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở, 2336 lao động tiên tiến và 10 cá  nhân được nhận bằng khen của bộ và UBND tỉnh. Xã Quang Sơn có 1.456 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 83,4%, tất cả 7 xóm  đều có chi hội khuyến học, 32 ban khuyến học dòng họ và 4 chi hội cơ quan. 7 xóm và 12 dòng họ đạt các danh hiệu văn hóa. Năm 2019, xã Quang Sơn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Toàn xã đã đầu tư trên 4,9 tỷ đồng để  xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm.

1

Lãnh đạo xã Quang Sơn trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2016 xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn. Vận động quỹ vì người nghèo đạt  trên 422 triệu đồng và đã giải ngân hỗ trợ 120 triệu hỗ trợ người nghèo sửa chữa làm mới nhà ở, 155 triệu hỗ trợ học sinh nghèo, hộ nghèo rủi ro. Nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025,  xã Quang Sơn phấn đấu: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 85-90%,  100 % xóm, cơ quan, đơn vị  và 50% dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục thể thao đạt 40% và gia đình thể thao đạt chuẩn trên 80%. Giữ vững và nâng cao xã có đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn, 100 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

4

Lãnh đạo xã trao thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Quang Sơn đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 2 các nhân và 32 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Huy Khôi