Xã Minh Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Sáng ngày 9/7/2020, xã Minh Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Về dự có đại diện phòng văn hóa thông tin huyện cùng 35 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho hơn 1200 hộ gia đình trên địa bàn xã.

2

Xác định được tầm quan trọng của công tác văn hóa, nên thời gian qua, ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Minh Sơn đã luôn tổ chức triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi.

22

Lãnh đạo xã Minh Sơn trao giấy khen cho cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020

Kết quả, toàn xã đã huy  động, đầu tư 7,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Hiện tại, các xóm đã và đang xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe được người dân hưởng ứng tích cực. Vận động ủng hộ xây dựng được 30 nhà đại đoàn kết . Tỉ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt cao, năm 2000 đạt 71%, đến năm 2020 đạt 85% tăng 14%,  trong 20 năm có 230  gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 2 cơ quan, đơn vị, trường học, 2  xóm và 7 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã phấn đấu 100 % xóm, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 100% xóm đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn, 100 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

1

Lãnh đạo xã Minh Sơn trao giấy khen cho 35 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020

Nhân dịp này, UBND xã Minh Sơn đã trao giấy khen cho 4 tập thể, 1 dòng họ và 35 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Bầu gia đình tiêu biểu đi dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu do huyện tổ chức trong thời gian tới.

Sỹ Bắc