Xã Giang Sơn Đông Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 03 của bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23-4-2013, Đảng uỷ xã Giang Sơn Đông đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 03 của bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến.

Để thực hiện có chiều sâu và hiệu qủa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 2 năm qua, Đảng uỷ xã Giang Sơn Đông đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể cấp xã, 25 chi bộ đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đã góp phần giúp cho cán bộ đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, hạn chế suy thoái đạo đức lối sống, nâng cao đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong quần chúng nhân dân. Đảng uỷ đã chú trọng phương châm “ lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, xây đi đôi với chống”, đặc biệt chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm tạo sức lan toả mạnh mẽ, hướng tập trung vào các chi bộ, ban ngành đoàn thể và các cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác, gương mẫu về tác phong đạo đức. Tập trung nhấn mạnh việc làm theo bằng những việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với điều kiện của địa phương như: vận động nhân dân hiến đất và tài sản làm đường giao thông, vận động ủng hộ qũi vì người nghèo, ủng hộ qũi thiên tai bão lụt, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, tích cực gương mẫu trong phong trào văn hoá, văn nghệ…Nhiều đ/c từ cán bộ chi đoàn, chi hội đến cán bộ lãnh đạo ban ngành đoàn thể cấp xã đã gương mẫu thực hiện trên các lĩnh vực, đi đầu tiên phong các phong trào, gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, nhiều năm liền hoàn thành suất xắc nhiệm vụ.

Hội nghị đã biểu dương nhiều tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như Chi bộ trường tiểu học, mầm non, ban thường vụ Hội nông dân, Chi hội cựu chiến binh xóm Quang Giang, Tây Xuân, Nguyễn Tạo, Thịnh Đồng. Chi bộ Mỹ Hoà, Chi hội phụ nữ xóm Đông Xuân, Chi đoàn Hoà Bình. Đồng thời biểu dương một số cá nhân đã làm tốt việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để đạt được kết quả này Đảng uỷ xã đã lãnh đạo các ban ngành đoàn thể phải thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, nghiêm túc chặt chẽ từng khâu, từng bước trên các lĩnh vực hoạt động. Phát hiện nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để động viên khen thưởng kịp thời. Đồng thời nhắc nhở uốn nắn những thiếu sót.

Hội nghị đã khen thưởng cho 8 cá nhân, 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc qua 2 năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngọc Phương