UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự toán ngân sách năm 2017

UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – PCT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hoi nghi ngan sach 1

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua chỉ thị số 07 của UBND huyện và tổ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội  và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm nay, kết quả trên các lĩnh vực đều cơ bản hoàn thành. Xác định xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện để tiếp tục đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015 – 2020 đã đề ra.

Hoi nghi ngan sach 3

Các đại biểu tham dự hội nghị

Vì vậy, có 5 mục tiêu cần tập trung xây dựng và thực hiện đó là: Cải thiện môi trương đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo củng cố Quốc phòng – An ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, mục tiêu chủ yếu năm 2017 là: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động triển khai các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, phát huy nội lực, huy động bền vững và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng hợp lí. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2017 tăng hơn 15% so với năm 2016, đảm bảo chỉ tiêu hợp lí, tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoi nghi ngan sach 2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – PCT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – PCT.UBND huyện đã yêu cầu các ban, ngành tập trung thực hiện các nội dung đã triển khai, tổ chức triển khai thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn, hoàn thành đúng thời gian quy định.

 Sỹ Bắc