UBND huyện tham gia hội nghị trực tuyến

Sáng ngày 12/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự thảo ngân sách năm 2019, giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018.

Đầu cầu Đô Lương tham dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành.

a1

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Đô Lương

Năm 2019, Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 khoảng 9,0 – 10,0%. Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững; Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mục tiêu cho công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2019 là: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách và nợ công theo hướng an toàn bền vững gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách, tăng cường quản lý thu, sử dụng tiết kiệm.

a2

Các đại biểu Đô Lương tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Hữu Hoàn

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, theo báo cáo sở KH&ĐT, kế hoạch đầu tư công năm 2018 được giao là 5.450 tỷ 347 triệu đồng, khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2.787 tỷ 675 triệu đồng, đạt 51,15%; giải ngân đạt trên 44% (cao hơn mức bình quân chung cả nước (32,53%)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách, tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm; rà soát điều chỉnh kế hoạch, không bố trí vốn đối với dự án phát sinh nợ.

Giao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải kiểm tra đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh có hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xây dựng cơ bản…

Hữu Hoàn