UBND huyện kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 tại cơ sở.

Ngày 7/6, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ công chức xã tại  các xã Lưu Sơn, Tràng Sơn, Giang Sơn Đông và xã Giang Sơn Tây.

ktct1

Nội dung kiểm tra gồm : Công tác phổ biến, quán triệt các Chỉ thị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 26 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước; Chỉ thị 17 và Chỉ thị số 10. Việc rà soát, sửa đổi và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc, quy chế Văn hóa công sở; quy chế phân công nhiệm vụ quản lý hoạt động công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa; thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cán bộ công chức.

ktct2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 và Chỉ thị 17

Qua kiểm tra UBND các xã đã ban hành đầy đủ các quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, phổ biến. Việc khắc phục và việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng của bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ,  ban hành được quy chế tiếp nhận và trả tại hồ sơ tại bộ phận một cửa. Công tác quản lý cán bộ công chức tại các xã được kiểm tra tương đối nghiêm túc, chấm công đầy đủ, rõ ràng

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời như: Một số cán bộ công chức xã chưa thực hiện treo thẻ, chậm giờ, về trước giờ, ra ngoài không báo cáo, nghỉ không có lý do….

Tại các xã đoàn công tác đã lập biên bản cụ thể những tồn tại còn chưa thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính đồng thời đề nghị trong thời gian tới UBND các xã thị tiếp tục đôn đốc cán bộ công chức đơn vị mình duy trì tốt nề nếp và tác phong làm việc của cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc hơn.

 Hoàng Phi