UBND huyện kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Trù Sơn.

Sáng ngày 12/12, UBND huyện đã tổ chức đoàn  kiểm tra  đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới xã Trù Sơn, đồng chí Nguyễn Trung Thành –  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

tru-3

Các đại biểu tham dự.

 Trong những năm vừa qua thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Trù Sơn đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện các tiêu chí.

tru

Hệ thống đường giao thông thôn xóm được đổ nhựa và  bê tông.

Đến tháng 12/2019, xã Trù Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí đã đầu tư trong những năm qua là 114 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã đầu tư 12,6 tỷ đồng, ngân sách huyện đầu tư 4,5 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 7,5 tỷ đồng.

tru-4

 Hệ thống nhà văn hóa xóm được đầu tư xây dựng mới.

Từ kết quả thực hiện nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã Trù Sơn đã thực sự khởi sắc, đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng phát triển, phong trào Văn hóa, văn nghệ có  nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng cơ sở được nâng cấp.

Những tồn tại cần khắc phục đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, vẫn còn 1 bộ phận trông chờ ỷ lại. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mạnh.

Lãnh đạo các ban ngành đã chỉ ra các vấn đề liên quan để xã Trù Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình mục tiêu nông thôn mới vào năm 2020.

tru-2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân xã Trù sơn đã nỗ lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực và vận động nhân dân để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đồng thời đưa ra quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của huyện.

Hữu Hoàn