UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị công tác DS-KHHGĐ

Chiều ngày 23/11/2016, UBND huyện Đô Lương tôt chức hội nghị đánh giá kết quả thực công tác dân số- KHHG đối với  12 xã,  thị có tỷ lệ vi phạm chính sách dân số cao. Tham dự có đồng chí  Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng Ban tuyên giáo  huyện ủy, đồng chí  Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch  UBND huyện chủ trì hội nghị

dan-so

Toàn cảnh hội nghị

Đến tháng 11/2016, huyện Đô Lương có tỷ suất sinh và số người vi phạm chính sách dân số giảm, tỷ lệ phát triển dân số dưới mức 1%. Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia ký cam kết thực hiện chính sách Dân số đạt từ 95,3  đến 99,9%. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị  có kết quả thực hiện công tác dân số thấp. Trong đó, có 7 đơn vị có  tỷ lệ người sinh vi phạm trên 25%, 7 đơn vị có cán bộ – Đảng viên vi phạm nhiều, 6 đơn vị tổ chức ký cam kết tỷ lệ thấp và 3 đơn vị thực hiện việc xử lý người vi pham chậm trễ, thiếu kiên quyết. Các xã có số người, số xóm vi phạm cao  và xử lý chậm bao gồm: xã Tràng Sơn, Đà Sơn, Nhân Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn…

dan-so1

Các đại biểu tham dự

Hội nghị đã phân tích, đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm DSKHH tỷ lệ cao ở các đơn vị. Trong đó, nguyên nhân công tác Dân số đạt thấp, đó là: Cấp ủy Đảng và chính quyền các đơn vị chưa thực sự quan tâm và thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm. Công tác phối hợp triển khai và chỉ đạo chưa tốt. Công tác tuyên truyền vận động chưa đạt hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm và năng lực của độ ngũ cán bộ và CTV Dân số chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức và ý thức chấp hành chính sách dân số người dân còn hạn chế.

dan-so2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác Dân số. BCĐ huyện và xã, thị tổ chức kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể và chủ động tham mưu, phối hợp trong công tác triển khai thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức góp phần từng bước giảm số người,  số xóm và số đơn vị vi phạm chính sách DS-KHHGĐ để có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân.

Huy Khôi – Hoàng Phi