UBND huyện Đô Lương: Thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2016

Ngày 12/8/2016, UBND huyện ra Thông báo số 168/TB-UBND Về việc niêm yết kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2016. Nội dung Thông báo như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Số: 168/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đô Lương, ngày 12 tháng 8 năm 2016

                                

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2016

Thực hiện Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số: 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Hướng dẫn liên ngành số 288/HDLN-SGD&ĐT-SNV-STC ngày 06/3/2015 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Nội vụ – Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng trong các trường mầm non công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2016. UBND huyện niêm yết công khai kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2016 trên Website huyện Đô Lương (www.doluong.nghean.gov.vn) và tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương.

(Có danh sách kèm theo, xem chi tiết tại đây)

Vậy, UBND huyện thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận: 

– Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;  

– Hội đồng xét tuyển viên chức;

– Phòng Văn hóa TT (để đăng tải Website);

– Phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

Ngọc Kim Nam

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt