UBND huyện Đô Lương: Tham gia hội nghị trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức

Sáng ngày 26/3/2014, sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai công tác quý II.

Tại đầu cầu huyện Đô Lương do đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện chủ trì, tham gia hội nghị còn có các đ/c lãnh đạo phòng văn hóa và Thông tin, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình, trung tâm văn hóa và chi nhánh Vietel.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tại đầu cầu.

Tại hội nghị, sở Văn hóa và Thông tin đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm về công tác quản lý bưu chính viễn thông, quản lý báo chí xuất bản; công tác thẩm định, xây dựng kế hoạch đề án thông tin truyền thông; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 3 tháng qua, thanh tra sở thông tin đã thanh tra 48 cơ sở, xử phạt 6 cơ sở vi phạm, chỉ đạo các huyện, thành phố thị xã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông. Doanh thu về hoạt động kinh doanh, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 3 tháng đạt 971 tỷ, chiếm gần 40 % kế hoạch. Lãnh đạo các huyện đã báo cáo kết quả hoạt động và kiến nghị những vấn đề liên quan trong công tác quản lý nhà nước như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở các huyện còn nhiều hạn chế, thiếu sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện.


Nhân dịp này, sở thông tin truyền thông đã triển khai nhiệm vụ quý II đó là công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về tăng cường củng cố và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn, xây dựng chính quyền điện tử và làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn.

Hữu Hoàn