UBND huyện Đô lương: Sơ kêt kêt dự án WB3 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáng ngày 28/6/2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết dự án WB3 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng qua, 7 xã nằm trong dự án WB3 huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai công tác trồng rừng năm 2013 và thành lập 9 nhóm với 308 người tham gia. Tổ chức trồng 113 ha rừng nguyên liệu. trong đó xã Giang sơn Tây trồng được 48 ha, Giang sơn Đông 22 ha, Lam Sơn 14 ha, Thượng Sơn 16 ha. Công Ty Lâm nghiệp Đô Lương đã làm tốt công tác tạo giống, phục vụ trồng rừng, 6 tháng đầu năm , Công ty Lâm nghiệp Đô Lương đã sản xuất được 45 vạn cây giống keo Lai Hom và 7 vạn cây Keo Tai Tượng, cung ứng đầy đủ cho các vụ trồng rừng năm 2013. Công tác giao đất, cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thiết kế trồng rừng.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện Đô Lương chủ trì hội nghị sơ kết dự án WB3

Đến nay, diện tích thiết kế được 121 ha. Ban quản lý dự án đã mua sắm, cung cấp phương tiện, máy móc phục vụ trồng rừng. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, BQL dự án tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác trồng rừng, tập trung trồng rừng vụ thu, đảm bảo kế hoạch đề ra với 269 ha. Thực hiện thiết kế trồng rừng, đo đạc hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho các hộ trồng rừng, đảm bảo tiến độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện Đô Lương yêu cầu các xã, thị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo dự án, khắc phục những tồn tại trong việc triển khai dự án như: Công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, tổ chức trồng rừng vụ thu, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hữu Hoàn