UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 14/10, Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Tới dự có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện, đ/c Hoàng Hữu Hùng – chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, UBMTTQ huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, vận động đoàn viên, hội viên vào các tổ chức hội, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phối hợp tổ chức 411 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 33 nghìn lượt hội viên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trong giai đoạn mới tiếp tục triển khai có hiệu quả.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện cuộc vận động nông dân "Dồn điền đổi thửa", UBMTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến 143 nghìn m2 đất, huy động 224 nghìn ngày công, góp gần 34 nghìn tỷ đồng để làm đường giao thông. Cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo" đã thực hiện tốt và vận động được trên 2,3 tỷ đồng. UBMTTQ huyện đang từng bước củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và vai trò của MTTQ. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trong giai đoạn mới còn đạt kết quả thấp, việc thực hiện chức năng giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước còn hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới chưa mạnh, hiệu quả chưa cao.

Trong 3 tháng cuối năm 2014, MTTQ huyện tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh.

Thúy Hằng