UBMTTQ huyện Đô Lương: Tổ chức góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992

Sáng ngày 19/2/2013, UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham gia hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị và tổ chức xã hội.
Tại hội nghị, UBMTTQ huyện Đô Lương đã triển khai những nội dung về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với mục đích nhằm đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân thông qua Hiến Pháp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân đóng góp ý kiến vào Hiến pháp năm 1992. Theo đánh gía chung dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 1992 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn và dễ hiểu đảm bảo đầy đủ các quy định đối với tổ chức và cá nhân. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cụ thể vào dự thảo Hiến pháp như: Vấn đề đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức chính trị, đảm bảo quyền bình đẳng giới, quyền lợi của các doanh nghiệp.

UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Tại hội nghị đã có 15 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Hiến pháp năm 1992, sau hội nghị này HĐND huyện Đô Lương và các cơ quan ban ngành, xã thị tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hữu Hoàn