Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

Sáng ngày 4/7, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.

chinhtri

Các đại biểu tham dự

Lớp học diễn ra từ ngày 4/7 đến ngày 22/7/2017 với 79 học viên. Chương trình học gồm có một số nội dung như: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng. Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó. Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết. Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Khóa học sẽ tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ chính trị trong vấn đề xây dựng Đảng.

Thúy Hằng