Tràng Sơn khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2017

Sáng ngày 6/9/2017, xã Tràng Sơn đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN có hơn 100 học viên. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

trang son 1

Các đại biểu tham dự

Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố QPAN. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

  Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm vững những nội cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới.

Văn Đăng