Thường vụ huyện ủy Đô Lương làm việc với Đảng bộ xã Thái Sơn

Ngày 21/10/2011, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã về làm việc với đảng bộ xã Thái Sơn. Tại buổi làm việc ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã nghe báo cáo thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2015 và xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ xã Thái Sơn. Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chố, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 192 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 17%/năm, bình quân thu nhập đầu người đến năm 2015 đặt 34,3 triệu đồng, tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 38,2 tỷ đồng, huy động vốn nội lực đạt 4,6 tỷ đồng, mỗi năm giải quyết việc làm cho 850 lao động, giảm hộ nghèo đến năm 2015 xuống dưới mức 6%.

Bên cạnh đó đảng bộ xã Thái Sơn dã triển khai thực hiện các đề án trọng tâm như đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, đề án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015, đề án quy hoạch sử dụng đất, đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2011 – 2015. Đến nay có nhiều đề án đã thực thi có hiệu quả như đề án xử lý rác thải do phụ nữ phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện, đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cửa tổ chức cơ sở Đảng, đã có bước chuyển biến về chất lượng trong sinh hoạt.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng bộ xã Thái Sơn, các đồng chí trong ban thường vụ , một số ban ngành đã tham gia đóng góp các ý kiến để đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế mà nghị quyết đại hội. tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Kết luận tại buổi làm việc thay mặt đoàn đồng chí Trương Hồng Phúc tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ xã Thái Sơn cần phát trienr mạnh các loại nghề khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đất xã Thái Sơn, tập trung xây dựng đề án nông thôn mới, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ, nhiệt tình, năng động trong công việc, cần tập trung khắc phục những yếu điểm như ban hành nhiều đề án nhưng chồng chéo thực hiện không hiệu quả, chống tư tưởng bảo thủ trì trệ chậm đổi mới, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế thắng lợi đưa đẳng bộ thái sơn  đi lên.

Duy Vinh