Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 26/2/2014, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho hơn 135 đồng chí là: Chỉ huy Sư đoàn, Thủ trưởng 4 phòng, Ban, Ngành, Chỉ huy 3 Trung đoàn, Chủ nhiệm chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chính trị viên, tiểu đoàn trưởng trong toàn Sư đoàn.

Trong thời gian một ngày các đồng chí đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề như: Chuyên đề: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 79- KL/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Những nội dung cơ bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam sửa đổi năm 2003; Nghị quyết số 806- NQ/QSTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020” và những năm tiếp theo; Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trong tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.


Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 8 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Hà Hữu Tân Sư 324