Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Sáng ngày 27/8/2013,  Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức khai mạc hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho hơn 152 đồng chí là: Chỉ huy Sư đoàn, Thủ trưởng 4 phòng, Ban, Ngành, Chỉ huy 3 Trung đoàn, đến  các chính trị viên, tiểu đoàn trưởng  tiểu đoàn .


Các đại biểu đã được tiếp thu đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận và một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), trên cơ sở đó phổ biến sâu rộng trong đơn vị. Đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Hội nghị đã tập trung quán triệt 6 Chuyên đề: Nội dung sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay "; Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận về "Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992"; Kết luận về "Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020" và hướng dẫn triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI.


Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 7 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng.

Hà Hữu Tân(F324)

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt