Thuận lợi phát triển kinh tế từ đường N5

Tuyến đường N5 hoàn thành và đưa vào sử dụng là cơ hội để nhân dân những địa bàn nơi có tuyến đường này đi qua có thêm việc làm, thu nhập. Tại Đô Lương tuyến đường N5 đi qua địa bàn 10 xã với gần 8 vạn dân. Việc đưa tuyến đường N5 vào sử dụng sẽ góp phần để từng bước hiện thực hóa 3 mục tiêu lớn trong phát triển hạ tầng giao thông của Nghệ An; từ đó,  khai thác tối đa năng lực của cụm cảng Cửa Lò, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Đô Lương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.