Thừa kế quyền sử dụng đất.

Thừa kế quyền sử dụng đất.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Công dân chuẩn bị hồ sơ theo
quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện
váo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp
nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết
phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong
ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ
sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều
kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều
kiện thì:

– Viết phiếu chuyển thông tin
địa chính gửi đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với
trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đồng thời
thông báo cho công dân biết;

– Viết giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng Tài nguyên – Môi trường (khi
công dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính) để kiểm tra, trình Chủ
tịch UBND huyện ký, ký xong chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật vào sổ
sách chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao
Giấy chứng nhận QSD đất được cấp cho công dân theo lịch hẹn khi công dân
xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước,
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Di chúc; biên bản phân chia
thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử
dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của
người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy
nhất. 

+ Giấy chứng nhận QSD đất
hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản
1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất. (theo mẫu).

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất.

– Số lượng hồ sơ:       02   (bộ)

Thời hạn giải quyết 55 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký QSD đất
Kết quả thực hiện giấy chứng nhận, quyết định hành chính
Lệ phí Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghịđịnh số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải
quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

– Thông tư liên tịch số
30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa
vụ tài chính.

– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập,
chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

– Thông tư số
04/2006/TTLT-BTP-BTNMT liên tịch Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi
trường ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn
bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

– Quyết định 96/2007/QĐ-UBND
ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức
thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất,
phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND
ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đối tượng, mức thu và
chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo
đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Download file đính kèm