Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ phương tiện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Chủ
phương tiện nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Một cửa (hoặc phòng Công
Thương đối với trường hợp chưa xử lý qua Một cửa).

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ
sơ theo quy định.

* Bước 3: Chủ phương tiện nhận kết quả tại Trung tâm Giao dịch Một cửa theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (có mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ:   01         (bộ).

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu 3a)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Xoá đăng ký vĩnh viễn các trường hợp:

– Phương tiện bị mất tích;

– Phương tiện bị phá huỷ;

– Phương tiện không còn khả năng phục hồi;

– Phương tiện được chuyển nhượng ra nước ngoài;

– Theo đề nghị của chủ phương tiện.

* Xoá đăng ký để đăng ký lại các trường hợp:

– Chuyển quyền sở hữu phương tiện;

– Thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

Cơ sở pháp lý

* Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

* Thông tư số
47/2005TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp
và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an
toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

* Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của bộ Giao thông vận tải “Ban hành quy định đăng ký phương tiện thuỷ nội địa”.

* Quyết định số
28/2009/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của UBND tỉnh Nghệ an V/v “Phân cấp cấp
giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên
địa bàn tỉnh Nghệ an”.

* Công văn số
298/SGTVT-VT ngày 09/3/2009 của sở Giao thông Vận tải tình Nghệ an V/v
hướng dẫn thực hiện phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng
ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt