Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học

Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp nơi đến.

* Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

– Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

– Bản tóm tắt lí lịch.

– Bản sao và
bản dịch sang tiếng Việt giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt
nghiệp của Việt Nam được quy dịnh tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với
từng bậc học, cấp học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền của nước gửi đào tạo.

– Học bạ.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

– Ảnh cỡ 4×6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục – Đào tạo cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Trường học nơi đi, nơi đến.

Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu chuyển trường.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục về thủ tục chuyển trường của học sinh.

Download file đính kèm