Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trang trại.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trang trại.
Trình tự thực hiện Phòng chuyên môn của UBND
huyện kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động của trang trại nếu thấy
trang trại không đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành thì tham mưu
trình UBND cấp huyện ra QĐ thu hồi
Cách thức thực hiện Do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ Biên bản kiểm tra của phòng Nông nghiệp
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận trang trại
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Trang trại chấm dứt hoạt động SXKD

* Trang trại có
quy mô sản xuất giảm xuống dưới mức quy định hoặc trang trại 3 năm liền
không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản xuất hàng hóa và dịch vụ
bình quân trong năm trong điều kiện sản xuất bình thường

Cơ sở pháp lý

* Thông tư Liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK
ngày 23 tháng 6 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại;

* Thông
tư số 74/TT-BNN ngày 4 tháng 7 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư Liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK;

* Công văn số 1027/CV-NN-CS ngày 22/6/2004 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại