Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển nghề muối.

Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển nghề muối.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã

* Bước 2: UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ và làm Tờ trình gửi UBND cấp huyện ( nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp, UBND cấp huyện)

– Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

*Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Phòng Nông Nghiệp thẩm tra hồ sơ, tổng hợp trình chủ tịch UBND cấp huyện ký ký Quyết định phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho các hộ

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– QĐ phân khai chỉ tiêu kê hoạch của huyện cho xã, HTX được thụ hưởng chính sách.

– Đơn xin thực hiện của hộ, nhóm hộ có xác nhận của xóm trưởng gửi UBND xã để tổng hợp.

– Tờ trình của UBND xã kèm theo bảng kê danh sách chi tiết các hộ, nhóm hộ đã được UBND xã xét duyệt.

– Quyết định phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho các hộ của UBND huyện trên cơ sở kế hoạch huyện phân cho từng xã trong năm kế hoạch

– Báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở (cấp xóm) có đại diện của UBND cấp xã tham gia để nghiệm thu cho từng hộ dân

Hồ sơ nghiệm
thu cơ sở là bảng kê số hộ dân và diện tích (hoặc số lượng) của từng xóm
(thôn, bản) về kết quả đã thực hiện và đề nghị hỗ trợ. Bảng kê phải thể
hiện được các nội dung (theo biểu mẫu đính kèm). Sau khi có kết quả
nghiệm thu ở từng xóm, UBND cấp xã rà soát, lập bảng tổng hợp chi tiết
kết quả nghiệm thu ở từng xóm do trưởng ban nông nghiệp xã hoặc chủ
nhiệm HTX (đối với địa phương có HTX) cùng chủ đầu tư và Chủ tịch UBND
cấp xã ký tên đóng dấu và lập tờ trình gửi Chủ đầu tư (huyện, doanh
nghiệp, đơn vị)

– Nghiệm thu
phúc tra: Sau khi có báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở, UBND huyện hoặc
chủ đầu tư là doanh nghiệp, đơn vị thành lập đoàn phúc tra để đánh giá
kết quả nghiệm thu cơ sở để lập biên bản tổng hợp từng huyện kèm theo
danh sách tổng hợp của từng xã (có ký tên, đóng dấu của UBND xã; chữ ký,
đóng dấu của chủ đầu tư)

* Số lượng hồ sơ: 03(bộ)

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện, UBND tỉnh
Kết quả thực hiện Tiền hỗ trợ
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số
19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành
quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông
thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số
518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực
hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An
“Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn
Tỉnh Nghệ An củaliên sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.