Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ làm đất trồng chè công nghiệp, trồng dứa.

Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ làm đất trồng chè công nghiệp, trồng dứa.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại UBND huyện (Trực tiếp tại phòng Nông nghiệp &PTNT).

 Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

 – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

 – Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại viết giấy hẹn ngày nộp cho kịp thời.

   – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

   – Trong 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra nghiệm thu, phúc tra và có Biên bản kiểm tra.

* Bước 3: Trả kết quả :

– Căn cứ vào Biên bản kiểm tra của các đoàn, trong vòng 10 ngày UBND huyện ra quyết định hỗ trợ.

– Căn cứ Quyết định hỗ trợ, phòng tài chính chịu trách nhiệm giải quyết kinh phí và quyết toán theo quy định của luật ngân sách.

– UBND xã chịu
trách nhiệm chi trả đúng đối tượng thụ hưởng chậm nhất 10 ngày kể từ
ngày nhận được kinh phí hỗ trợ. Quyết toán về huyện chậm nhất sau 30
ngày kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

– Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kinh phí cho chủ đầu tư

– Hồ sơ thiết
kế kỹ thuật(Chủ đầu tư là huyện thì UBND huyện phê duyệt; chủ đầu tư là
doanh nghiệp, đưon vị thì Sở NN&PTNT phê duyệt)

– Đơn của chủ hộ xin hỗ trợ tiền để làm đất trồng chè hoặc trồng dứa

– Báo cáo kết
quả nghiệm thu cơ sở (cấp xóm) có đại diện của UBND cấp xã tham gia để
nghiệm thu cho từng hộ dân (sau trồng mới 20-45 ngày đối với cây công
nghiệp dài ngày; cây ăn quả, cây lâm nghiệp nghiệm thu lần đầu sau trồng
30 ngày, sau trồng dặm 30 ngày nghiệm thu lần cuối)

Hồ sơ nghiệm
thu cơ sở là bảng kê số hộ dân và diện tích (hoặc số lượng) của từng xóm
(thôn, bản) về kết quả đã thực hiện và đề nghị hỗ trợ. Bảng kê phải thể
hiện được các nội dung (theo biểu mẫu ddinsh kèm). Sau khi có kết quả
nghiệm thu ở từng xóm, UBND cấp xã rà sáot, lập bảng tổng hợp chi tiết
kết quả nghiệm thu ở từng xóm do Trưởng ban nông nghiệp xã hoạe chủ
nhiệm HTX (đối với địa phương có HTX) cùng chủ đầu tư và Chủ tịch UBND
cấp xã ký tên đóng dấu và lập tờ trình gửi Chủ đầu tư (huyện, doanh
nghiệp, đơn vị)

– Nghiệm thu
phúc tra: Sau khi có báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở, UBND huyện hoặc
chủ đầu tư là doanh nghiệp, đưon vị thành lập đpàn phúc tra để đánh giá
kết quả nghiệm thu cơ sở để lập biên bản tổng hợp từng huyện kèm theo
danh sách tổng hợp của từng xã (có ký tên, đóng dấu của UBND xã; chữ ký,
đóng dấu của chủ đầu tư)

* Số lượng hồ sơ: 03(bộ)

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện, UBND tỉnh
Kết quả thực hiện Tiền hỗ trợ
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số
19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành
quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông
thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số
518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực
hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An
“Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn
Tỉnh Nghệ An của liên sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.