Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ
chức hoặc cá nhân đối với cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình
giáo dục tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Khi đến nộp
hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh
thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy
phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài, hoặc người
Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và
chứng nhận gốc để đối chiếu.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Trong
thời gian 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo dục và đào
tạo xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Sau khi xem xét,
nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản
và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Uỷ ban nhândân cấp huyện;

* Bước 4: Trong
thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân
dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực
hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Trường hợp chưa
quyết định phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình
giáo dục tiểu học, Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo cho
phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Dự thảo đề án
tổ chức và hoạt động của trường và bản cam kết trong vòng 5 năm xây
đựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của
trường.

– Văn bản do
cấp có thần quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất – kỹ
thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây
dựng trường (sau đây gọi chung là thành viên góp vốn);

– Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.

– Hồ sơ về nhân sự:

+ Danh sách dự
kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng
và các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền quản lý nhân sự;

+ Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 80 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Cơ sở giáo
dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học được cấp quyết định
cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

– Phù hợp với
quy hoạch mạng lưới trư­ờng học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã
hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo
thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

– Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại của Điều lệ.

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số
Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Download file đính kèm