Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

Đơn vị xây dựng đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội gửi hồ sơ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Bước 2:

– Phòng LĐTBXH
cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi
nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình UBND huyện
quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

* Bước 3:

– Trong thời
hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan
thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện phải ra quyết định thành lập cơ sở
BTXH.

– Trường hợp
không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì cấp có thẩm quyền
thành lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện
thành lập cơ sở BTXH.

– Thời gian trả kết quả̉: Các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin thành lập cơ sở BTXH của đơn vị

– Đề án thành lập cơ sở BTXH của đơn vị

– Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở BTXH.

– Dự thảo quy chế hoạt động.

– Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở BTXH, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở BTXH.

– Có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở BTXH đặt trụ sở hoạt động.

– Văn bản thẩm
định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, t«n gi¸o cấp tỉnh nếu là cơ sở
BTXH của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của
UBND cấp tỉnh.

* Số lượng hồ sơ:    04 (bốn) bộ

Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã nơi cơ sở BTXH đặt trụ sở hoạt động.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày
30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức,
hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.