Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch

Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2- Chủ
đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc tại phòng
Tài chính-Kế hoạch) của văn phòng UBND cấp huyện

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc tại phòng Tài chính-Kế hoạch) của văn phòng UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

– Báo cáo quyết toán theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (bản gốc).

– Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).

– Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

– Trong quá
trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác
có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm
tra quyết toán yêu cầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức

Download file đính kèm