Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí thẩm định quyết toán vốn đầu tư:

Tính theo định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Thông tư số 33/2007/TT-BTC n…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Download file đính kèm